Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden AUTONAMICS B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door AUTONAMICS aangegane opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, tenzij door AUTONAMICS van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken.
1.2. In het navolgende wordt verstaan onder
AUTONAMICS: de besloten vennootschap AUTONAMICS B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en zaakdoende te Apeldoorn, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 08066538.
Afnemer: iedere – rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersonen – die met AUTONAMICS een overeenkomst aangaat of wil aangaan, aan wie AUTONAMICS een aanbieding doet, voor wie AUTONAMICS een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
Producten: een product of component bestemd om te worden ingebouwd in een voertuig, daaraan gerelateerde software, supplies en/of documentatie, een en ander in de ruimste zin van het woord.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen AUTONAMICS en afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.3. Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken, mits de directie van AUTONAMICS dit heeft ondertekend.
1.4. Wanneer de rechter een of meerdere bepalingen om welke reden dan ook niet van toepassing c.q. ongeldig verklaart, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd gelden en gelden de afwijkende voorwaarden uitsluitend voor de betreffende overeenkomst met het oog waarop deze zijn overeengekomen.
1.5. Algemene voorwaarden van afnemer gelden niet, tenzij deze voorwaarden door AUTONAMICS schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen/offertes
2.1. Alle aanbiedingen door of vanwege AUTONAMICS, daaronder begrepen gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, prijzen en andere voorwaarden, zijn vrijblijvend en binden AUTONAMICS niet.
2.2. Een door AUTONAMICS gedane aanbieding, vervalt na een periode van twee weken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, indien de aanbieding alsdan nog niet door afnemer is geaccepteerd.
2.3. Indien de order niet aan AUTONAMICS wordt verleend, heeft AUTONAMICS het recht alle kosten, die AUTONAMICS heeft moeten maken om de aanbieding op te stellen aan afnemer in rekening te brengen.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1. Overeenkomsten worden eerst bindend door schriftelijke aanvaarding in een door AUTONAMICS ondertekende bevestiging van de overeenkomst of indien door AUTONAMICS uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
3.2. Als moment van de totstandkoming van de overeenkomst geldt de datum van de bevestiging van de overeenkomst door AUTONAMICS of het moment dat door AUTONAMICS uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
3.3. Eventuele latere wijzigingen in en aanvulling op de overeenkomst zijn slechts geldig indien AUTONAMICS deze schriftelijk heeft bevestigd of indien door AUTONAMICS hieraan uitvoering wordt gegeven.
3.4. Mondelinge bestellingen door een afnemer gedaan zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging door afnemer en/of door aanvaarding daarvan door AUTONAMICS.
3.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht AUTONAMICS niet tot het verrichten van een gedeelte van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6. De inhoud van folders, drukwerk, website etc. binden AUTONAMICS niet, tenzij daarnaar in de overeenkomst nadrukkelijk is verwezen.
3.7. AUTONAMICS behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of overeenkomsten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door afnemer schriftelijk wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 4. Uitvoering
4.1. AUTONAMICS, dan wel de door haar ingeschakelde persoon of personen, zal (zullen) de overeenkomst met zorg uitvoeren, volgens de met afnemer overeengekomen procedures en daarbij de belangen van afnemer naar beste weten behartigen.
4.2. Mededelingen omtrent te verwachten prestaties van door AUTONAMICS te leveren Producten zijn geheel vrijblijvend zonder enige verplichting en worden alleen gedaan bij wijze van niet-bindende informatie.
4.3 Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de bijgeleverde specificaties en instructies van AUTONAMICS of de fabrikant voor de juiste toepassing in zijn eigen producten en/of organisatie, dan wel van de resultaten van de door AUTONAMICS te verlenen diensten.
4.4 Indien dat is overeengekomen kan AUTONAMICS op verzoek van afnemer de Producten tegen berekening van nader overeen te komen tarieven installeren c.q. bedrijfsklaar maken.

Artikel 5. Prijzen
5.1. De door AUTONAMICS genoemde prijzen zijn gebaseerd op per datum van aanbieding geldende omstandigheden, zoals kostprijzen en/of inkoopprijzen en/of dealerprijzen, valutakoersen, vrachttarieven, lonen, salarissen, overheidslasten, sociale lasten, transportkosten, materiaalprijzen en dergelijke.
5.2. Indien, gedurende een tijdvak gelegen tussen de datum van de aanbieding en de datum van de aflevering, een of meer van de omstandigheden zoals in lid 1 genoemd, wijzigen, is AUTONAMICS gerechtigd tot verhoging van de prijs, tenzij enig wettelijk voorschrift zich hiertegen verzet. De eerder geoffreerde prijzen komen in dat geval direct te vervallen.
5.3. Alle door of vanwege AUTONAMICS genoemde prijzen zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting
5.4. De kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door afnemer aangewezen, vallen buiten de verkoopprijs en komen geheel of gedeeltelijk, zulks ter bepaling door AUTONAMICS, ten laste van afnemer; levering geschiedt af fabriek conform Incoterms, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.5. Onverminderd hetgeen in lid 2 is bepaald, zal AUTONAMICS gerechtigd zijn om, indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd die een hogere kostprijs voor AUTONAMICS ten gevolge heeft en welke niet als normaal handelsrisico zijn aan te merken, dienovereenkomstige toeslagen op prijzen van lopende orders en/of bestellingen te berekenen.

Artikel 6. Betaling en zekerheidsstelling
6.1 Afnemer dient de aan AUTONAMICS verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder opschorting, verrekening of aftrek van enige korting, te voldoen op de door AUTONAMICS aan te geven wijze.
6.2 Indien afnemer niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn betaalt, is afnemer, zonder voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim en is afnemer aan AUTONAMICS over het openstaande bedrag vanaf vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening een rente van 1% per maand verschuldigd.
6.3 Ter zake van afnemers, niet zijnde natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW dat alle incassokosten voor rekening zijn van de afnemer, waarbij afnemer een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,– exclusief BTW, een en ander met uitsluiting van de hierop betrekking hebbende nationale regelgeving indien de afnemer buiten Nederland is gevestigd.
6.4 Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.5 Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, kan AUTONAMICS bij het aangaan van, dan wel tijdens de looptijd van een overeenkomst van afnemer verlangen, dat deze ten genoegen van AUTONAMICS voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van de verplichtingen die uit hoofde van de overeenkomst ten laste van afnemer zullen komen.
6.6 Het door afnemer, niet of onvoldoende verschaffen van de door AUTONAMICS verlangde zekerheid, als hiervoor bedoeld, geeft AUTONAMICS het recht om van de overeenkomst af te zien, danwel om deze al dan niet door een buitengerechtelijke verklaringen aan afnemer te ontbinden, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
6.7 Reclames tegen facturen dienen binnen 14 dagen schriftelijk bij AUTONAMICS te worden ingediend. Reclames geven op zichzelf afnemer nog niet het recht zijn betaling(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle door AUTONAMICS geleverde Producten blijven eigendom van AUTONAMICS totdat afnemer alle verplichtingen uit overeenkomst is nagekomen, met inbegrip van rente en kosten
7.2 Afnemer is gehouden als een goed huisvader te zorgen voor de geleverde Producten, totdat er volledige betaling heeft plaatsgevonden door afnemer en laatstgenoemde geen verdere verplichtingen meer heeft jegens AUTONAMICS ter zake van de geleverde Producten. Pas nadat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten volledig zijn voldaan, heeft afnemer het recht de Producten op welke wijze dan ook te bezwaren, te verkopen, verhuren, te leveren dan wel aan derden af te staan.
7.3 Afnemer verbindt zich plicht zich jegens derden, die de geleverde Producten wil bezwaren, op eerste verlangen van AUTONAMICS te verklaren dat hij niet tot het bezwaren van de Producten bevoegd is.
7.4 Afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan AUTONAMICS danwel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin AUTONAMICS haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van AUTONAMICS zich dan zullen bevinden en die Producten aldaar mee te nemen.
7.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht AUTONAMICS zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
7.6 Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal afnemer onmiddellijk de deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van AUTONAMICS.

Artikel 8. Levering en risico
8.1 Levering van verkochte Producten vindt plaats vanaf het magazijn of bedrijf van AUTONAMICS en vanaf dat moment gaat het risico over op afnemer, ongeacht de feitelijke plaats van aflevering en ongeacht de transporterende partij.
8.2 Afnemer is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de Producten worden opgeslagen voor rekening en risico van afnemer. Afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval begrepen de opslagkosten, verschuldigd zijn aan AUTONAMICS.
8.3 Indien ter zake van door AUTONAMICS verkochte Producten keuring door afnemer is overeengekomen en afnemer binnen veertien dagen van deze uitnodiging geen gebruik heeft gemaakt, worden de verkochte Producten na deze termijn geacht te zijn goedgekeurd en geaccepteerd door afnemer.
8.4 Indien bij gelegenheid van een keuring als hiervoor bedoeld door afnemer op- en/of aanmerkingen worden gegeven ten aanzien van, danwel bezwaren bestaan tegen de verkochte Producten, heeft AUTONAMICS alsdan 14 dagen de tijd deze op en/of aanmerkingen c.q. bezwaren op te (doen) heffen, alvorens de verkochte Producten door afnemer definitief kunnen worden afgekeurd of geweigerd.
8.5 Voorgenomen retourzendingen dienen vooraf bij AUTONAMICS te worden aangemeld en door AUTONAMICS schriftelijk te worden goedgekeurd alvorens afnemer tot verzending kan overgaan. Consument afnemers hebben het recht om ‘op afstand’ gekochte Producten binnen 14 dagen op eigen kosten retour aan te bieden. Speciaal voor afnemer bestelde en/of gemaakte Producten worden hoe dan ook niet retour genomen.

Artikel 9. Leveringstermijnen
9.1 Een door AUTONAMICS opgegeven afleveringstermijn is indicatief en informatief en bindt AUTONAMICS niet. Deze is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor AUTONAMICS geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van AUTONAMICS, op de door die toeleveranciers aan AUTONAMICS verstrekte gegevens. AUTONAMICS kan niet verplicht worden binnen de afleveringstermijn de aflevering uit voeren, maar zal door AUTONAMICS zoveel mogelijk in acht worden genomen.
9.2 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schadevergoeding. Afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de afleveringstermijn zodanig is dat van afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het betreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. Afnemer is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover dat strikt noodzakelijk is en met inachtneming van hetgeen hiervoor is bepaald.
9.3 AUTONAMICS B.V. heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 10. Transport
10.1 Het transport van de verkochte Producten geschiedt steeds af magazijn of bedrijf AUTONAMICS, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anderszins is overeengekomen.
10.2 Alle kosten van het transport komen voor rekening van afnemer.
10.3 Alle risico’s van welke aard ook, ter zake van het transport van verkochte Producten, komen volledig voor rekening en risico van afnemer, zodat AUTONAMICS derhalve op generlei wijze gehouden is om enige schade aan de verkochte Producten tijdens het transport ontstaan aan afnemer te vergoeden.
10.4 Enkel indien dit expliciet schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, zal AUTONAMICS voor rekening en ten behoeve van afnemer een transportverzekering voor de verkochte Producten afsluiten.

Artikel 11. Intellectueel eigendom
11.1 AUTONAMICS behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op de Producten, software, supplies, documentatie of andere materialen die door AUTONAMICS aan afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij AUTONAMICS of diens toeleveranciers, en afnemer verkrijgt daarvoor uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend.
11.2 Afnemer is ermee bekend dat de Producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 vertrouwelijke informatie, unieke artikelnummers en bedrijfsgeheimen van AUTONAMICS of diens toeleveranciers kunnen bevatten en afnemer verbindt zich alsdan deze gegevens, Producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.
11.3 Het is afnemer niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merkherkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de software te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enig gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
11.4 Het is AUTONAMICS toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van eventueel toegepaste software.
11.5 AUTONAMICS verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan AUTONAMICS zonodig het desbetreffende product vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
11.6 Afnemer zal AUTONAMICS onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten.

Artikel 12. Reclames (klachten) en garantie
12.1 AUTONAMICS verstrekt nimmer meer garantie dan de garantie die zij heeft verkregen van haar eventuele fabrikant/toeleverancier. De door AUTONAMICS aan afnemer verstrekte garantie betreft in dat geval een fabrieksgarantie. De fabrikant/toeleverancier blijft in die situatie verantwoordelijk voor de afwikkeling van de klacht c.q. het verlenen van de garantie en in dit verband gelden de garantievoorwaarden van de fabrikant/toeleverancier van AUTONAMICS.
12.2. De garantietermijn vangt aan op de factuurdatum. Afnemer heeft geen andere rechten jegens AUTONAMICS dan het vorderen van nakoming van AUTONAMICS’s garantieverplichtingen jegens afnemer.
12.3. Indien AUTONAMICS de garantieverplichting van de fabrikant/toeleverancier nakomt, is AUTONAMICS vrij in de keuze de desbetreffende gebreken op te heffen door reparatie dan wel door kosteloze vervanging van het product of onderdelen hiervan, of de fabrikant/toeleverancier in staat te stellen de garantie te verlenen.
12.4 Afnemer dient klachten ter zake van geleverde Producten door AUTONAMICS schriftelijk aan AUTONAMICS mede te delen binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had dienen te ontdekken. De klacht dient duidelijk en zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven.
12.5 Dergelijke klachten geven afnemer nog niet het recht zijn betaling(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten.
12.6 Ieder vorderingsrecht vervalt indien:
– afnemer danwel een derde, zelf wijzigingen aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten;
– het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks)voorschriften of de gebruiksaanwijzing; op andere wijze onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld;
– het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd;
– het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze welke voor AUTONAMICS redelijkerwijs niet was te verwachten;
– afnemer geen of onvoldoende medewerking verleent binnen redelijke termijn terzake een onderzoek naar de gegrondheid van klachten te doen;
– de zaak niet door AUTONAMICS is verkocht;
– de klachten voor het eerst worden geuit nadat de garantietermijn is verlopen;
– na verloop van 1 jaar nadat het product is verkocht of geleverd danwel indien de garantietermijn een andere termijn bedraagt, deze termijn.
12.7 Voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en volledige schadevergoeding. De garantie beperkt zich uitdrukkelijk tot het verkochte en strekt zich derhalve niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en/of zaken, al dan niet van derden.
12.8 De vervangen onderdelen worden na een eventuele reparatie of vervanging eigendom van AUTONAMICS, zonder dat afnemer op vergoeding aanspraak kan maken.
12.9 Indien blijkt dat voor herstel of reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen waarvoor AUTONAMICS verantwoordelijk is, zijn alle eventueel gemaakte kosten voor rekening van afnemer, ook tijdens de garantieperiode.

Artikel 13. Tekortkoming, opschorting en ontbinding door AUTONAMICS
13.1 Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst kan AUTONAMICS niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
13.2 Als niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) wordt mede beschouwd en contractueel daarmee gelijk gesteld: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van een derde van wie goederen of diensten moeten worden ontvangen, het in gebreke blijven van een vervoerder en iedere andere omstandigheden die AUTONAMICS redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien en waarop zij dan wel haar toeleverancier geen invloed heeft, alsmede iedere omstandigheid op grond van waarvan zij, indien zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of niet onder gelijke voorwaarden zou hebben gesloten. In al deze gevallen komt AUTONAMICS het recht toe om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de overeenkomst voor ten hoogste 12 maanden op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten om alle andere met de wederpartij lopende overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden, hetzij op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
13.3 Naast de in het vorige lid genoemde mogelijkheden tot opschorten en (gedeeltelijk) ontbinden komt AUTONAMICS dit recht ook toe in het geval van faillissement, surséance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging van zaken of bedrijf, liquidatie, overdracht, overlijden, bij curatele of indien op afnemer de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen van toepassing wordt of is verklaard en voorts in geval goederen van afnemer in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen.
13.4 Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig een of meer verplichtingen (waaronder mede begrepen het geval, dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht), nakomt, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of afnemer zijn contractuele verplichtingen jegens AUTONAMICS nakomt, heeft AUTONAMICS het recht naar haar keuze om zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de overeenkomst voor ten hoogste 12 maanden op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. Tevens is AUTONAMICS daarbij bevoegd alle andere met afnemer lopende overeenkomsten voor zover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden hetzij op te schorten, hetzij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
13.5 Ingeval van opschorting of gehele/gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door AUTONAMICS krachtens de voorgaande leden geldt het navolgende, onverminderd haar overige rechten op grond van de wet:
– AUTONAMICS heeft het recht terstond betaling te verlangen van al haar werkzaamheden tot het moment van opschorten of (gedeeltelijke) ontbinding;
– Tijdens de opschorting is AUTONAMICS bevoegd– en aan het einde daarvan verplicht –
te kiezen voor uitvoering van de overeenkomst, dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst;
– Ontbinding of gedeeltelijke ontbinding vindt plaats door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring;
– Afnemer heeft niet het recht om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen;
– Alle door AUTONAMICS gemaakte redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte komen voor rekening van afnemer.

Artikel 14. Ontbinding door afnemer
14.1 Indien afnemer de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te ontbinden, dient dit schriftelijk per aangetekende brief te geschieden.
14.2 Bij geheel of gedeeltelijke ontbinding door afnemer is deze terstond betaling verschuldigd van alle tot dan toe gemaakte kosten door AUTONAMICS alsmede een forfaitaire schadevergoeding van tenminste 25% (zegge: vijfentwintig) van de totale overeengekomen verkoopprijs, tenzij sprake is van een toerekenbare tekortkoming van AUTONAMICS.
14.3 Onverminderd hetgeen in lid 2 is bepaald, heeft AUTONAMICS het recht om, indien de daadwerkelijke schade groter is, vergoeding van deze schade te vorderen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1 AUTONAMICS is niet aansprakelijk voor door afnemer of derde(n) geleden directe of indirecte, materiële of immateriële schade die verband houdt met een tekortkoming door haar dan wel door haar ingeschakelde personen in de uitvoering van de overeenkomst, tenzij sprake is opzet of grove schuld van haar bedrijfsleiding.
15.2 Indien AUTONAMICS uit hoofde van het vorige lid aansprakelijk kan worden gehouden is deze aansprakelijkheid van AUTONAMICS beperkt tot de directe schade (niet zijnde omzet- en/of winstderving), en wel tot het verzekerd bedrag dat onder de eventuele (bedrijfs-) aansprakelijkheidsverzekering van AUTONAMICS voor uitkering in aanmerking komt.
15.3 Indien de schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van AUTONAMICS beperkt tot de voornoemde directe schade en wel voor maximaal de voor het product of de dienstverlening door afnemer voor de desbetreffende Prodcuten of dienstverlening betaalde prijs exclusief BTW die de aansprakelijkheid heeft doen ontstaan, onverminderd de verplichtingen van AUTONAMICS op grond van productaansprakelijkheid.
15.4 Afnemer vrijwaart AUTONAMICS voor alle schades en rechtsvorderingen van derden.
15.5 Afnemer vrijwaart AUTONAMICS bovendien onvoorwaardelijk ter zake iedere aanspraak op grond van productaansprakelijkheid, indien en voor zover toelaatbaar volgens het toepasselijk recht.

Artikel 16. Geheimhouding
16.1 Afnemer is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke bescheiden en informatie die hij van AUTONAMICS ontvangt, zulks op verbeurte van een dwangsom ad € 50.000,– (zegge: vijftig duidend euro) per overtreding, zulks onverminderd het recht van AUTONAMICS volledige schadevergoeding c.q. schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen
17.1 Het is AUTONAMICS toegestaan de in enige overeenkomst met afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van AUTONAMICS worden overgedragen zal AUTONAMICS afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. AUTONAMICS is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
17.2 Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AUTONAMICS.

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen
18.1 Op de onderhavige voorwaarden, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en andere verbintenissen hoe ook genaamde, van AUTONAMICS is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.
18.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
18.3 Alle geschillen zullen berecht worden door de bevoegde rechter die bevoegd is ter vestigingsplaats van AUTONAMICS, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich hiertegen verzet, en zulks onverlet het recht van AUTONAMICS om een geschil aanhangig te maken bij de rechtbank die op grond van de wet bevoegd is. Indien de afnemer is gevestigd buiten de EU, of in Denemarken, komen partijen overeen hun geschil voor te leggen aan het Nederlands Arbitrage Instituut, conform haar Regels (www.nai-nl.org). Slechts één arbiter zal worden benoemd, en de procedure zal in de Engelse taal worden gevoerd. Locatie van de zittingen is Amsterdam.
18.4 Het voorgaande laat onverlet de mogelijkheid voor iedere partij om in spoedeisende gevallen een kort geding te entameren voor de bevoegde rechter in de regio waar de andere partij is gevestigd.